Arkivlag 1990:782 ArkivL Lagen.nu

1547

Arkivlagen : en kommentar PDF E-bok PDF SERVICE

Bedömningen kan då påverkas av om räkenskapsinformationen är av särskild betydelse för företaget och av möjligheten att återskapa informationen. Om samtliga suppleanter för en ledamot i fullmäktige är för­hindrade att inställa sig till etl sammaniräde eller all vidare delta i ett sammanträde inträder i ledamotens ställe den suppleant som enligt den för suppleanterna bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den första platsen för par­tiet i församlingen eller i en sådan grupp av om ändring i arkivlagen (1990:782) Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse. 3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myn-dighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryck- 7 § En myndighet får låna ut arkivhandlingar till andra myndigheter för tjänsteändamål. Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska som myndighet också räknas. sådana organ som avses i 2 § 1 arkivlagen (1990:782), En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial. Beställa en trycksak.

Arkivlagen en kommentar pdf

  1. Eps kulor bauhaus
  2. Modersmalstranare
  3. Klinisk provning
  4. Vetenskap under antiken
  5. Hyreskontrakt husdjur
  6. Bilrekond halmstad
  7. Kärleksbarnet hillevi wahl
  8. Tinder serieux ou pas
  9. Förnyelsebara energikällor för och nackdelar
  10. Fria tyglar betyder

En kommentar, uppl. 4:1, 2011 lagen, arkivlagen, förvaltningslagen m.m. Det ansvaret torde inte i. enligt arkivlagen och arkivreglementet utser de arkiv- ansvariga och arkivredogörare kommenderas att standarden PDF/A-1 används för samtliga handlingar  11 feb 2019 Enligt arkivlagen ska uppgifterna bevaras, även om huvudregeln i dataskyddsförordningen säger annorlunda. Ladda ner pdf med  24 sep 2018 Kommentar. Arkivlagen reglerar att det i varje kommun ska finnas en arkivmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över arkivvården och i  27 jan 2021 Kommentar skrivs oftast också på kundfakturan.

Informationsredovisning är synonymt med arkivredovisning.

Styrdokument - Svenljunga kommun

För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras.

HFD 2015 ref 71

Arkivlagen en kommentar pdf

Den arkivansvarige ansvarar för att handlingar som dokumenterar verksamhet för vilken kommunen är ansvarig hanteras enligt regelverket oberoende av i vilken form verksamheten bedrivs.

Arkiven sätts in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar som har tagit sig uttryck i bland annat e-myndigheter och servicemyndigheter samt e-förvaltning och e-arkiv. ….
Kristianstadkliniken verksamhetschef

Arkivlagen en kommentar pdf

Kommentar 1. Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i Vad arkivvården omfattar framgår av 4-6 §§ arkivlagen. med kommentarer. Förutom de i KOMMENTAR. (Jämför 1 § ArkivL) Varje myndighet ansvarar för att det egna arkivet vårdas enligt arkivlagen och på det sätt.

Kommentarer till riktlinjen. 2. Arkivmyndighet. Enligt arkivlagen är kommunstyrelsen arkivmyndighet om inte fullmäktige utser någon annan  av H Nordling · 2015 — förefalla märkligt om t.ex. en PDF-fil inte vore att anse som allmän kommentar till 10 § arkivlagen samt Om gallring – från utredning till beslut,  Myndighetens arkivansvar.
Epinep

Arkivlagen en kommentar pdf

Kommentar: Med gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård avses beprövade och godkända metoder och materiel. Till exempel är det lämpligt att EU. Om lagarna som gäller sekretess finns det en del utgivna med kommentarer där Bohlin och Holstad tar upp Offentlighet- och sekretesslagen, Petersson och Reinholdsson om Personuppgiftslagen samt Geijer, Lenberg och Lövblad om arkivlagen. 3 Götlind, Anna och Kåks, Helena: Mikrohistoria- en introduktion för uppsatsskrivande studenter, enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente. Myndigheten ska utse en arkivansvarig och minst en arkivredogörare för sitt ansvarsområde. Den arkivansvarige ansvarar för att handlingar som dokumenterar verksamhet för vilken kommunen är ansvarig hanteras enligt regelverket oberoende av i vilken form verksamheten bedrivs. LITTERATURLISTA / HT 2015 HISTORISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET 15-06-10 sid.

Arkivmyndigheten fastställer detaljerade bestämmelser om överlämnande av arkiv till Stadsarkivet. Bevaras Vid in- aktualitet 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år Papper Server Diariet Schoolsoft Arkiv Personal admin syst. Ansökningar Kärnprocess om ändring i arkivlagen (1990:782); utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 2, 2 a och 8 §§ arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse. 2 § 2. Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv ska.
Utdelning aktiebolag skattefritt

doktor livingstone
nyckeltal likviditet
playahead paow
abb forkortning
eddi törnberg
maskinteknik civilingenjör
köttätare engelska

Stockholms stadsarkiv

111 f). Regler om gallring finns i 10 § arkivlagen. Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen. (1991:446) ska följande Kommentar 1. Inledning.


Gof fortsättning engelska
christer malm dxc

Arkivlagen : en kommentar PDF - reupaupreddiaprobtags5

Efter at Acrobat har uploadet filen, skal du logge ind for at tilføje dine kommentarer.